GSM Ruhsat İşlemleri

1 inci – 2 inci ve 3 üncü SINIF GAYRİ SIHHI MÜESSESELERİN RUHSATLANDIRILMASINDA İSTENİLEN BELGELER

 • 1-Başvuru beyan formu
 • 2-ÇED Yönetmeliğine göre ÇED Belgesi ve ÇED raporu
 • 3-Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için izin
 • 4-İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor
 • 5-Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi
 • 6-Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi
 • 7-Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti, şirket ise ticaret sicil gazeteci, imza sirküleri ve oda kayıt belgesi, tapu senedi, kiracı ise kira kontratı
 • 8-Onaylı mevzii imar planı
 • 9-Sağlık koruma bandının işaretlendiği onaylı vaziyet planı
 • 10-Yapı kullanma izin belgesi
 • 11-Sorumlu müdür sözleşmesi
 • 12-İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili taahhütname (İdareden temin edilebilir)
 • 13-M² bedeli ve müracaat bedeli dekontları
 • 14-Tabip sözleşmesi ( Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri için
 • 15-İşletme Belgesi ( 50 kişi ve üzeri çalışıyorsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak )
 • 16-Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu, kuyu suyu ise DSİ'den su kullanım belgesi ve suyun hangi amaçla kullanılacağına dair İl Sağlık Müdürlüğünden yazı GSM müracaat bedeli GSM m² bedeli
 • 1. Sınıf GSM: 2.465 TL 3.08 TL
 • 2. Sınıf GSM: 1.233 TL 1.85 TL
 • 3. Sınıf GSM: 740 TL 0.93 TL
 • MADEN SAHALARI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER
 • 1- Başvuru beyan formu
 • 2- Maden İşletme Ruhsatı
 • 3- MİGEM Tetkik Heyeti Raporu
 • 4- ÇED Yönetmeliği Kapsamında alınmış karar ve ÇED Raporu
 • 5- İmar Durum Belgesi (İlk Kademe Belediyesi/İlçe Belediyesi/B.şehir Belediyesi)
 • 6- Yol Geçiş İzin Belgesi (B.şehir Belediyesi/Karayolları/Alt Yapı Hizm. Daire Başk.)
 • 7- Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı
 • 8- İmza sirküleri, vekâletname
 • 9- Ticaret sicil gazetesi, Şirkete ait oda kayıt belgesi
 • 10- Genel taahhütname
 • 11- GSM m² bedeli ve GSM müracaat bedeli dekontları*
 • 12-Patlayıcı madde kullanma ve bulundurma izni (Emn. Müd. Alındıktan sonra idareye verilir.)
 • 13-Yangın ve patlatmalar için gerekli önlemlerin alındığına dair İtfaiye rap. (1.sınıf GSM için)
 • 14-Sorumlu Müdür Sözleşmesi (1. sınıf GSM için işletme faaliyete geçildikten sonra verilir)
 • 15- Çevre İzni (Faaliyete geçildikten sonra İdareye verilir)
 • 16- Rödevans Sözleşmesi
 • Yukarıdaki belgelerin aslı yada noter onaylı örneği yada İdarece aslı görülerek onaylanacak örneği sunulacaktır. * GSM müracaat bedeli GSM m² bedeli
 • 1. Sınıf GSM: 2.465 TL 5.000 TL
 • 2. Sınıf GSM: 1.233 TL 5.000 TL
 • 3. Sınıf GSM: 740 TL 5.000 TL


*T.C.Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi 17 000 1000 6820 370 12 02 5006 Dekontlarda firma / şahıs ismi ve maden ruhsat numarasının belirtilmesi gerekmektedir.
Gayrisıhhî Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu
Madencilik Faaliyetleri için Gayrisıhhi Müüessese Açma Beyan Formu
Tesis Kurulu Olmayan Sahalar İçin Taahhütname

Bize Ulaşın